Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego i dziecka jest: MNM Diagnostics sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Macieja Rataja 64, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 2. Pod pojęciem „dane osobowe” w tym przypadku rozumiane są szczególnie dane objęte dokumentacją medyczną w tym dane o: stanie zdrowia w przeszłości i obecnym, historii rodzinnej chorób, dane z wywiadu dotyczące narażenia na czynniki ryzyka, nawyki żywieniowe, aktywność fizyczną a także dane o kodzie DNA oraz identyfikacyjne dane osobowe pacjenta.
 3. Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest: Pan Piotr Wojtyś, e-mail: inspektor.danych@mnm.bio.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia diagnostyki medycznej i analizy naukowo – poznawczej,
 5. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego i dziecka przetwarzane będą w celu:
 1. Przeprowadzenia diagnostyki medycznej i/lub
 2. Przeprowadzenia analiz o charakterze naukowo – poznawczym bez celu diagnostycznego.
 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego, która może być w każdej chwili cofnięta, nie mniej jednak cofnięcie zgody może skutkować niemożnością świadczenia usług.
 2. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego i dziecka mogą być przekazywane do jednostek opieki zdrowotnej współrealizujących lub kontynuujących diagnostykę medyczną oraz świadczących usługi medyczne oraz do jednostek będących współrealizatorami analiz o charakterze naukowo – poznawczym również poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) a także do firmy obsługującej system informatyczny Administratora.
 3. Rodzic/opiekun prawny posiada prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia – z wyłączeniem danych objętych dokumentacją medyczną, których obowiązek przechowywania przez określony czas wynika z przepisów ustawy o jakiej mowa w pkt 9 poniżej, lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do przenoszenia danych osobowych swoich oraz dziecka.
 5. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego i dziecka będą przechowywane nie dłużej niż przez okres odpowiadający okresowi przechowywania dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta z dnia 06.11.2008 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2219), tj. przez 20 lat od licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, za wyjątkiem:
 1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
 4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres: 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
 5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
 1. W przypadku, gdy Administrator zaprzestanie wykonywać działalność leczniczą, dane osobowe (dokumentacja medyczna) zostaną przekazane podmiotom, o jakich mowa w art. 30a ust. 2-4 i 7 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta z dnia 06.11.2008 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2219), tj. w szczególności podmiotowi, który przejmie zadania Administratora.
Sequence your genome

We are glad you want to use our services. Let us know about your needs, we will get back to you ASAP!

Form is temporarily not available. Please visit our contact page.
X
CONTACT US